Het Wilhelmus

Het Wilhelmus is geschreven tussen 1568 en 1572 – het exacte jaar van schrijven is nooit echt achterhaald – en is daarmee het oudste volkslied ter wereld. Wel heeft het Japanse volkslied de oudste tekst – 9e eeuw – maar de muziek bij die tekst is pas in 1880 geschreven. Het Wilhelmus mag zich dus met recht het oudste volkslied van de wereld noemen.

Een studie van dr. A.C.den Besten (Leiden, 1983) wijst uit dat ons volkslied hoogstwaarschijnlijk geschreven is in de zomer van 1570. De muziek is afkomstig uit Frankrijk, waar hij door Franse soldaten werd bedacht tijdens de belegering van de stad ’Chartres’ ten Zuiden van Parijs. Auteur is waarschijnlijk Marnix van St. Allegonde echter sommigen beweren dat het Coornhert is geweest.

Het Wilhelmus is een ode aan Willem van Oranje en alhoewel het lied uit de zestiende eeuw dateert, is het pas in 1932 het officiële Nederlandse volkslied geworden. Uitgebreide informatie over het Wilhelmus, de betekenis van het Wilhelmus of wie Willem, Prins van Oranje was, is te vinden op de site van het Wilhelmus.

OUDE VERSIE
Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen bloet,
Den Vaderlant getrouwe
Blyf ick tot in den doot:
Een Prince van Oraengien
Ben ick vrij onverveert,
Den Coninck van Hispaengien
Heb ick altijt gheeert.

Mijn Schilt ende betrouwen
Sijt ghy, o Godt mijn Heer,
Op u soo wil ick bouwen
Verlaet mij nimmermeer:
Dat ick doch vroom mach blijven
V dienaer taller stondt,
Die Tyranny verdrijven,
Die my mijn hert doorwondt.

NIEUWE VERSIE
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik,van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
Zijt gij, o God mijn Heer,
Op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
Uw dienaar t’allerstond,
De tirannie verdrijven
Die mij mijn hart doorwondt

Meer uitgebreide informatie over ons volkslied kunt U vinden op:   
www.wilhelmus.n
l